យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

រចនាសម្ព័ន្ធ

រចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចផ្លាស់ប្តូរ​អាស្រ័យទៅលើស្ថនភាពជាក់ស្ថែងរបស់​ក្រុមហ៊ុន​៧អេហ្វធីឌី។

រចនាសម្ព័ន្ធ ​របស់ក្រុមហ៊ុន​៧អេហ្វធីឌី បង្ហាញអំពី​រចនា​សម្ព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង់​តាម​ផ្នែក។ រចនាសម្ព័ន្ធនេះមិនសូរ​ជាមាន​លក្ខណៈទំនើប ក៏ប៉ុន្តែមានភាព​សមស្រប​ទៅនឹង​ចង្វាក់​ផលិត​កម្មក្នុង​ប្រទេស​កំពុង​ អភិវឌ្ឍន៍។