យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

MISSION & VISION

VISION

“Being the leading expert at manufacturing electrical poles and foundation piles and push our new standards into the market.”

MISSION

“Within the concrete industry, excellent quality is our commitment as customers’ satisfaction is our greatest benefit!”


The basic reason which ensures the success of the above mentioned goals lies in the fact that we invest in the latest equipment but also in engineers and skilled staff and workers who have been trained in Belgium and Vietnam.

Based on our vision, 7FTD attempts to upgrade its business model constantly and invest in the latest technology in order to meet the needs and preferences of the customers. The main focus is on quality, services and competitive prices. This means that customers’ satisfaction is very important for 7FTD.