យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

សសរគ្រឹះ

ក្រុម​ហ៊ុន​៧​អេហ្វធីឌី ផលិតសសរ​គ្រឹះ​ (PHC PILES) ដែល​គោរព​តាម​បទដ្ឋាន​ដូចខាង​ក្រោមៈ

 • បទដ្ឋាន​សម្រាប់​សសរគ្រឹះ
 • បទដ្ឋានពី​ប្រទេស​ជប៉ុន JIS A 5335 – 1987: Prestressed centrifugal concrete pile
 • បទដ្ឋានពី​ប្រទេស​ជប៉ុន JIS A 5337 – 1995: Prestressed centrifugal concrete pile with high strength
 • បទដ្ឋានពី​ប្រទេសវៀតណាម TCVN (Vietnamese standard) 7888 – 2008: Prestressed centrifugal concrete pile

ក្រៅពី​បានបង្ហាញ​ជូនខាងលើ មានបទដ្ឋាន​​ជាច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវបាន​យកមកអនុវត្ត ក្នុង​គោលដៅ​ផលិត​ផលិតផល​​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់។ បទដ្ឋានទាំងអស់​អាស្រ័យ​ សំភារៈ និង​សំណង់។

សសរគ្រឹះ(PHC PILES) ទាំង​ឡាយ​ដែល​ផិលិត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​៧អេហ្វធី​ឌី គោរពតាម​បទដ្ឋានបច្ចេកទេស​ប្រទេស​ជប៉ុន (JIS) ។ សសរគ្រឹះ​ (PHC PILES) ត្រូវ​បានចែងចែក​ជា៣​ប្រភេទ (ប្រភេទA B និង C)​ផ្សេងៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ទៅលើ​​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃកំលាំង។

បច្ចេកទេស រវាង សសរគ្រឹះPC និង​សសរគ្រឹះ​PHC នឹងមានពិពណ៌នានៅក្នុង​តារាង(ទី១ និង​ទី២)

តារាង(ទី១): បទដ្ឋានប្រទេសជប៉ុន
 • កំលាំងស​ង្កត់​របស់​បេតុងនៅ​អាយុ​២៨ថ្ងៃ  ៦០MPa=៦០N/mm2=៦០០kgf/cm2
 • កំលាំងកាច់ដល់ប្រេះ (Cracking moment) កំណត់​តាម​បទដ្ឋាន: JIS A 5335-1987

ក្រៅពី​បទដ្ឋានដូច​បាន​បង្ហាញជូន​ខាងលើ យើង​ក៏​អាច​ផលិត​តំរូវ​តាម​បទដ្ឋាន​របស់​អតិថិជន​បញ្ជា​ទិញផងដែរ។

តារាង(ទី២): សសរគ្រឹះPHC តាមបទដ្ឋាន​ប្រទេសជប៉ុន
 • កំលាំងស​ង្កត់​របស់​បេតុងនៅ​អាយុ​២៨ថ្ងៃ  ៨៧.៥MPa=៨៧.៥N/mm2=៧៨៥kgf/cm2
 • កំលាំងកាច់ដល់ប្រេះ (Cracking moment) កំណត់​តាម​បទដ្ឋាន: JIS A 5337 – 1995

ក្រៅពី​បទដ្ឋានដូច​បាន​បង្ហាញជូន​ខាងលើ យើង​ក៏​អាច​ផលិត​តំរូវ​តាម​បទដ្ឋាន​របស់​អតិថិជន​បញ្ជា​ទិញផងដែរ។

ADVICE

Following the invention of prestressed high strength concrete piles by Japan in the early 70’s, PHC piles have been used widely in many well-developed countries. PHC piles have distinct advantage over the other techniques in the following aspects:

 • High loading capacity per pile
 • A wide range of applications
 • Adaptable to ground condition
 • Ease of transportation
 • Rapid construction, high efficiency and short construction period
  • Driving by hammering the pile into the soil
  • Static pressing
  • Using a bored hole in the ground
 • Easy to maintain a clean and tidy working environment
 • High strength, good penetration power
 • Reliable quality
 • Ease of inspection and testing
 • Adaptable to a wide range of installation methods

By comparing with bored piles, PHC piles are manufactured in a factory environment under a tight quality control process. In contrast, the concrete for bored piles is cast in-situ so it is always difficult to ensure that the concrete has been compacted and cured properly. It is obvious that the quality of bored piles is more human dependent and it is significantly more expensive to use bore piles than PHC piles in terms of construction cost for a specified total design load.

H-piles on the other hand are stronger than PHC piles in terms of strength, but its corrosion resistance is significantly inferior to PHC piles. They are also more expensive than PHC-piles.

The PHC-pile has a lot of virtue over the square concrete pile. It has a steady and credible quality, high concrete strength, strong transfixion ability, high bearing capability, and fine accommodation to different geologic conditions or different construction measures

The advantages of the PHC piles can be summarized as follows:

HIGH STRENGTH: Owing to the deliberative design of concrete mix proportion, the adoption of super plasticizer, centrifugal-forming and autoclave-curing, the compressive strength of PHC pile concrete is above 80.0MPa, the bearing capacity of pile is great and the piercing power is strong.

 • Excellent bending resistance: Owing to the high strength of pile concrete and the adoption of special high-strength low-relaxation steel bar, the effective prestress of this pile is rather great. Compared with other types of concrete piles, the PHC pile has a rather great flexural resistance, which can effectively restrain the pulling stress caused by driving.
 • Excellent durability: As a result of centrifugal-forming and autoclave-curing, high degree compaction and high strength concrete has been produced. the permeable and erosive resistance is favorable.
 • Easy in construction: The length of each pile can be made up by various sizes according to the demands of design. The type of welding joint and pile shoe can be chosen in accordance with the geologic conditions.
 • Quality stability and reliability:With the first-ranking equipment and technology, strict quality control and assurance system, the quality of products has been proved to be excellent and stable.
 • Reduced weight:Compared with other types of piles, the PHC pile has a greater bearing power. So the amount of piles can be reduced. The length, diameter and thickness of pile can be chosen according to the bearing capacity respectively. Compared with square piles, the cost of materials is reduced greatly. The construction period is shorten by using the pile. Hence, the comprehensive cost of PHC pile is Lowest.