យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

DIRECTOR’S MESSAGE

I would like to take this opportunity to introduce our company 7FTD and to display our broad experience and ongoing business activities.

Having started as the first company in the Kingdom of Cambodia which is expert at manufacturing electrical poles and foundation piles following the European way and the Vietnamese standards, we have achieved a great deal and are proud of our accomplishments. We grow larger and stronger with manufacturing our key products and delivering linked services.

To meet the challenges of growth in the future, we have invested heavily in our people, upgrading management to meet international standards of quality and budgeting in a professional timeframe. With the highly qualified human resources we have on call, combined with our state-of-the-art equipment and strengthened financial capacity, we are earning recognition and praise from more and more important clients.

In line with our core values, we commit ourselves to providing the best possible service and quality. Our company slogan is “Quality is our commitment”.

The next step for 7FTD as we grow to support Cambodia’s development has been the launch of knowledge sharing with government institutions, linked to our business. This includes sharing ideas with local authorities as EAC (Electricity Authority of Cambodia).

I hope you will find our profile and company as interesting as I do and please do not hesitate to contact me or my team if we can assist in any way. We want to become the market leader in our segment by keeping meaningful words like quality, safety, timeliness and client satisfaction in mind.

Chheang Bona,

Managing Director 7FTD CO., Ltd