យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

ABILITY

With the support from the company’s Executive board, 7FTD builds up competent and skillful human resources. These human resources are closely connected to the company and play a key role in the development. The company is located in Cambodia and should be run by Cambodian staff. Therefor the shareholders and board chose to transfer different kinds of knowledge into 7FTD and its Cambodian staff:

  • Management knowledge transfer from Europe
  • Production knowledge transfer from Vietnam & Europe
  • Optimization knowledge transfer from Vietnam & Europe

By many years of experience in manufacturing concrete products, we realize that machines and equipment play a huge role in product quality. They can and will effect production. 7FTD has invested and still invests in the most modern machines and devices.

Regarding to the principle: “Everything is based on quality in order to keep our customers forever”, 7FTD knows that quality is a crucial factor in construction. A high level of quality is possible by using modern machines and devices which are and were implemented in a way that makes high performance possible (by rigorously checked input materials, by high tech laboratory with all necessary equipment and instruments for investigating materials and examining product quality).

7FTD has a factory with an optimized production line and rigorous process of scientific quality management from the input of materials until the delivery of the end product. All the brand new and high tech testing equipment have been imported from Belgium (Europe). 7FTD works closely together with a specialized company for quality management and 7FTD constantly wants to improve in order to supply optimal products.