យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

USP’s

Unique Selling Propositions (USP’s)

Logistics

At 7FTD, our logistics infrastructure is a model of efficiency. Every day our production lines produce hundreds of concrete products. We store products in our large central warehouse: Every day customers pick up our products and every day we transport products to different locations within Cambodia. We monitor the process to achieve a delivery which tends to Just-In-Time. So our concrete products are sure to end up at its final destination: your construction site!

Service and Support

7FTD also provides the following services when needed:

  • On-site assistance
  • Technical support & recommendations
  • Laboratory analysis
  • Engineering solutions & technical advice towards customers and suppliers

For professionals

We work with the professionals in the industry: government officials, architects, engineers, surveyors, project owners, …  who contacts us for advice and specifications. 7FTD is chosen because of our dedication to seeing the project through to completion and beyond, ensuring the concrete product lives up to its expected life term. We partner our clients to maintain complete satisfaction on a successful project.

Recognized standards

All our products come with the guarantee that they are produced following the TCVN and JIS standards. We strive for optimum lifespan, through quality products and a comprehensive service program.

Tailor made

Besides the standard products, there are more possibilities depending on the customer’s design. We are ready to offer tailor made solutions to you!

Certification

All the 7FTD products adhere to strict international standards. Technology (Thu Duc Long An) and management transfer (Flanders Concrete) certificates were already granted by international organizations. Many more will follow, as we always will go one step further.