យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

BOD MEMBERS

The Board of directors consists out of the following members:

  • OknhaSreySothea: owner 7NG group CO., Ltd (Cambodia)
  • EmSokchoeurn: owner of Sokchoeurn developments CO., Ltd
  • Mr. Jean Pierre Meyfroodt: CEO Flanders Concrete NV (Belgium)
  • Mr. Edouard Vancanneyt: owner Beton De Clercq NV (Belgium)
  • Mr.Pham Ngoc Hiep: director Thu Duc Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company (Vietnam)
  • Mr.Kenn Meyfroodt: managing director 7FTD CO., Ltd

The investment group Flanders Concrete NV (http://www.flandersconcrete.com), 7NG group CO., Ltd (http://www.7ftdgroup.com.kh) and Thu Duc long An centrifugal concrete Joint Stock Company (http://www.thuduc2.com)and its members all support 7FTD fully. All of these organizations contain a large amount of knowledge and experience.

Flanders Concrete NV sends groups of members on a regular basis to Cambodia, to improve, optimize and strengthen 7FTD. Thu Duc supervises the production process and our Cambodian partners brings in market knowledge.