យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរួមមានៈ

  • លោកឧកញ្ញា ស្រី សុធាៈ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន 7NG GROUP CO., LTD
  • លោក ឯម​ សុខជឿនៈ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Sokchoeurn developments CO., Ltd
  • លោក Jean Pierre Meyfroodt: នាយកប្រិតបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Flanders Concrete NV (ប្រទេសប៊ែលហ្សិក)
  • លោក Edouard Vancanneyt: មា្ចស់ក្រុមហ៊ុន Beton De Clercq NV (ប្រទេសប៊ែលហ្សិក)
  • លោក Pham Ngoc Hiep: នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Thu Duc Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company (ប្រទេសវៀតណាម)
  • លោក Kenn Meyfroodt: នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន 7FTD CO., Ltd

ព័ត៌មានលំអិត​អំពី​ក្រុមហ៊ុន Flanders Concrete NV (http://www.flandersconcrete.com) ព័ត៌មានលំអិត​អំពី​ក្រុមហ៊ុន 7NG group CO., Ltd (http://www.7ftdgroup.com.kh) ហើយ​និង​ព័ត៌មានលំអិត​អំពី​ក្រុមហ៊ុន Thu Duc long An centrifugal concrete Joint Stock Company (http://www.thuduc2.com) ហើយ​រាល់​សមាជិក​ក្រុម​ហ៊ុន​គាំទ្រ យ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង​ ដល់​ក្រុមហ៊ុន​៧អេហ្វធីឌី។ បណ្តាល​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​អស់​មាន​ចំនេះ​ដឹង​ និង​បទពិសោធន៍​យ៉ាងទូលំទូលាយ។

ក្រុមហ៊ុន Flanders Concrete NV បញ្ជូនបុគ្គលិក​របស់​ខ្លូនយ៉ាង​ទៀងទាត់​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ពង្រឹងក្រុមហ៊ុន​៧អេហ្វធីឌី។ រីឯក្រុមហ៊ុន​ Thu Doc Long An Centrifugal Concrete Joint Stock គ្រប់​គ្រង​ដំណើរ​ការ​ផលិត​កម្ម ហើយ​កម្ពុជា​ផ្តល់​ចំនេះ​ដឹង​ផ្នែកទីផ្សា។