យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

CONTACT

7FTD CO.,LTD

Phnom Penh Office

Address  : #124, St. Sothearous, Tonlebasac, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Tel  : (855) 023 99 68 76

H/P : (855) 887 636 636

E-mail : service@7ftd.com.kh/info@7ftd.com.kh

Website : www.7ftd.com.kh

Kandal Province Office

Address  : Borey Santepheap3, Khasachkandal District, Kandal Province, Cambodia.

Tel  : (855) 24 636 7077

H/P : (855) 887 636 636
E-mail : service@7ftd.com.kh/info@7ftd.com.kh

Website : www.7ftd.com.kh
Contact Form

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message