យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

VIDEOS

ABOUT COMPANY

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ABOUT MACHINERY

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ABOUT TESTING​ AT SITE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player