យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

ទាញយកឯកសារ

សៀវភៅផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល

វិញ្ញបនប័ត្រ

ការបញ្ចុះតំលៃ

សៀវភៅផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល ភាសាចិន-អង់គ្លេស

បទបង្ហាញអំពីផលិតផលសសរគ្រឹះ

បទបង្ហាញអំពីផលិតផលបង្គោលភ្លើង

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ