យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

ABOUT US

“Excellent quality is our commitment”

7FTD CO., Ltd. Is the first company in the Kingdom of Cambodia which is expert at manufacturing electrical poles and foundation piles following the European and Vietnamese standards.

7FTD is established following the agreement to sign a JV contract on 27 November 2009 in accordance with the Law on Investment of Cambodia. The certificate of Commercial Registration NO. INV.6257E/2009 dated 04 November 2010 is issued by Ministry of Commerce. The Permission letter No. 2210/10 K.O.R.K dated 27 October 2010 is issued by the Council for the Development of Cambodia (CDC). The JV partners consist out of the following parties.

  • Mr. EM SOKCHOEURN, Khmer, Kingdom of Cambodia, holding a share of 42.50% in 7FTD CO., Ltd.
  • FLANDERS CONCRETE N.V., legally represented by Mr. JEAN PIERRE MEYFROODT, Belgium, holding a share of 42.50% in 7FTD CO., Ltd.
  • THU DUC LONG AN CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY, legally represented by Mr. PHAM NGOC HIEP, Vietnam, holding a share of 15.00% in 7FTD CO., Ltd.

Pages: 1 2