យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

SPUN PILES

Borey Santepheap3, Kandal
7RC Factory, Kandal
Fineart School, Phnom Penh
Book Store, Sihanouk Blvd
Ford Show, Monivong Blvd
Appartment, Phnom Penh
Borey Peng Huoth
Villas, Grand Phnom Penh
Kampong Cham
Rice Wearhouse, 2nd Phase
Appartment, Chak Agnre Krom
Villa, Kampot
Naga2 Project, Phnom Penh
Flat Project, Phnom Penh
Kerry Project
Borey New World
Borey HiTech Luxury
Borey The Mekong Royal
Heneken Beer Project
Denso Project
Cocacola Project

SIEN CHANLADET

TO SOCHANTHY

CHEA KOSAL

CHRUN VANY

ROS SOPHEAK

VILLA (Prek Anhchanh)

LONG KIMSOUR